Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre


Gasskjeler / El. kjeler

Gass- og el.kjeler er såkalte høytemperatur energikilder. Det vil si at effektiviteten er (tilnærmet) uavhengig av temperaturen varmen leveres ved.

På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av gass utslipp av CO2 som bidrar til global oppvarming, og bruk av fornybar energi vil dermed medføre en miljøforbedring. Ensidig bruk av strøm vil imidlertid kunne medføre vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er at vi har et felles europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft fører til betydelig større klimagassutstipp enn bruk av gass.

Gasskjeler gir deg både komfort og bedre fyringsøkonomi. Du får rikelig med tappevann som varmes raskt opp. Med vannbåren varme i gulv og

 

radiator, får du også et behagelig inneklima. En gasskjel kan dekke ca. 80 % av varmebehovet i boligen din. Gasskjeler er mer kompakte enn andre kjeler. Kondenserende gasskjeler er gjerne bare 50 cm brede, 47 cm dype og kan henges på vegg. Ikke kondenserende er enda mindre (45 x 38). De mest vanlige fyrkjelene er de såkalte ikke-kondenserende. Ved å tilkoble spesielle varmevekslere, kan ikke-kondenserende kjeler gjøres om til kondenserende enheter. En kondenserende kjel kan utnytte kondensvarmen i vanndampen fra røykgassen. Før de nyutviklede kondenserende kjelene kom på markedet, var det ikke økonomisk lønnsomt å utnytte energien i vanndampen. Men med dagens kondenserende kjeler og energipris begynnerer det å bli lønnsomt å utnytte mesteparten av kondensenergien, noe som resulterer i en vesentlig forbedring av kjelens varmetekniske virkningsgrad. Gasskjeler lar seg modulere i stor grad - dvs at kjelen automatisk regulerer ytelsesgraden etter temperaturmessig behov. Dette sikrer mer stabil drift og mindre slitasje.

 

Ved jevn, modulerende drift har en også mindre varmetap, dvs høyere virkningsgrad og man oppnår også renere forbrenning.

Økonomi


Boliggass som leveres på tank koster normalt 45 - 60 øre pr KWh inkl. mva. Gassprisen justeres månedlig etter internasjonale noteringer på propan. Den avhenger også av hvor langt fra nærmeste tankanlegg du bor. Sannsynligheten er stor for billigere energi med gass i de kalde periodene. Et komplett boliggassanlegg vil kunne dekke opp til 80 % av boligens energibehov. I en moderne norsk bolig tilsvarer det 17000 - 18000 KWh. Strømprisen varierer over året avhengig av magasinenes fyllingsgrad og import- og eksportprisene. Strømprisene er normalt høyere enn for gass.

Solfangere
Biobrensel / Pelletskjeler