Languages:

Feilsøking og ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fylles berederen?

Sjekk først at alle røranslutninger er korrekt utført.

Gjør deretter følgende:

 1. Åpne en varmtvannskran – la denne stå åpen
 2. Skru blandeventilens justerbare ratt helt mot “+”.
 3. Åpne kaldtvannstilførsel til produktet.

Sjekk at vannet fra den åpne varmtvannskranen flommer fritt, uten avbrudd av luft.

 1. Steng varmtvannskranen.
Hvordan tømmes berederen?
 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Steng inngående kaldtvannstilførsel.
 3. Åpne en varmtvannskran maksimalt – la stå (hindrer vacuum).
 4. Åpne blandeventilen maksimalt mot “+”.
 5. Vri rattet på sikkerhetsventilen ca. 90 grader til åpen posisjon, eller alternativt skru ut separat tømmeplugg. (Avhengig av modell.)
Hvordan justeres temperaturen på blandeventilen?

Produktets utgående varmtvannstemperatur til tappestedene i boligen justeres med rattet på blandeventilen. Justering av blandeventilen påvirker ikke temperaturen på varmtvannet i produktet.

For å justere temperaturen:

 1. Vri det justerbare rattet helt mot “+”
 2. Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (se produktets montasjeanvisning)
Hvordan justeres temperaturen i berederen?

Produktets termostat er normalt stillbar fra 60-90°C. Termostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst.

For å justere temperaturen:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til. Endring av temperaturinnstilling på termostaten forandrer kun temperaturen på vannet i tanken. Temperatur til tappestedene justeres på blandeventilen. (Se montasjeanvisning.)
Hvordan resettes den elektriske termostaten?

Produktets sikkerhetstermostat slår ut ved fare for overoppheting.

Denne resettes ved å:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Trykke inn den røde “RESET”-knappen.

Om termostaten slår ut gjentatte ganger, kontakt installatør.

Hva kan gjøres ved aggressivt vann (mer enn 75 mg / L klorider)?

A. Monter OSO AR – Anoderør på berederen FØR vann påfylles.

B. Still ned temperaturen i varmtvannsberederen til 65 °C. (Aldri lavere enn 65 °C på grunn av faren for bakterievekst)

For å justere temperaturen:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker.
 4. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.
Hva kan gjøres ved hardt / kalkholdig vann?

A- Monter OSO kalkoppløser på kaldtvannsinntaket

B. Still ned temperaturen i varmtvannsberederen til 65 °C. (Aldri lavere enn 65 °C på grunn av faren for bakterievekst)

For å justere temperaturen:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker.
 4. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

Feilsøking

Det renner / drypper fra sikkerhetsventilen eller det er ofte vann på gulvet ved bereder om morgenen

Mulig årsak 1: Det er montert trykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på hovedvanninntaket til boligen.Alternativt er kaldtvannstrykket inn i boligen for høyt ila. døgnet.

Løsning: Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og monter / juster trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen. Trykkreduksjonsventilen justeres inn i forhold til ekspansjonskarets fortrykk (vanligvis 5 bar). Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 2: Berederens sikkerhetsventil er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vann.

Løsning: Forsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Hvis ventilen fremdeles renner etter stenging må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 3: Lekkasje ved elektrisk varmeelement. Verifiser ved å:

 1. Bryte elektrisk tilførsel
 2. Skru av lokk foran den elektriske sentralen
 3. Visuelt sjekke om lekkasjen kommer fra varmeelement.

Hvis JA: Skift pakning / varmeelement. Kontakt aut. installatør.

Det er ikke varmtvann
 1. Mulig årsak 1: Strømtilførselen til varmtvannsberederen er brutt.

  Løsning: verifiser at:

  1. Sikringen er på i sikringsskapet
  2. Støpsel fra bereder er plugget inn i veggkontakt
  3. Jordfeilbryter ikke har slått ut i sikringssskapet

  Mulig årsak 2: Den elektriske termostaten har slått ut på sikkerhetsfunksjon.

  Løsning: Trykk inn “RESET” knapp på sikkerhetstermostat.

  1. Koble fra strømtilførselen.
  2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
  3. Trykke inn den røde “RESET”-knappen.

  Mulig årsak 3: Det elektriske varmeelementet er defekt.

  Løsning: skift varmeelement. Kontakt aut. installatør.

  Mulig årsak 4: Lekkasje på varmtvannsrør i boligen. Verifiser ved å:

  1. Stenge blandeventilen
  2. Vente 3 timer mens berederen varmer vann
  3. Kjenne på blandeventilen om den er varm. Hvis JA, er det lekkasje på varmtvannsrør eller annen lekkasje.

  Løsning: kontakt aut. installatør.

Det er ikke nok varmtvann

Sannsynlig årsak er at det er mye forbruk av varmtvann i boligen. (Dersom berederen er problemet er det ikke varmtvann.)

Løsning 1: Juster opp temperatur på termostaten til 80°C.

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

Løsning 2: Bytt til en større OSO varmtvannsbereder. Kontakt aut. installatør.

Det er ikke høy nok temperatur på varmtvannet

Mulig årsak 1: Blandeventilen på bereder er stilt på for lav temperatur.

Løsning: juster opp temperatur på blandeventilen:

 1. Vri det justerbare rattet helt mot “+”
 2. Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (se produktets montasjeanvisning)

Mulig årsak 2: Elektrisk termostat er stilt på for lav temperatur.

Løsning: Juster opp temperatur på termostaten til 80°C.

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

Mulig årsak 3: Det er overslag i kran(er) fra kaldtvann til varmtvann (Plutselig kaldt- eller varmtvann i kran).

Løsning: kontakt aut. installatør.

Sikring eller jordfeilbryter slår ut gjentatte ganger

Mulig årsak er feil på berederens elektriske anlegg og verifiseres ved å:

 1. Bryte elektrisk tilførsel
 2. Skru av el-lokk foran elektrisk sentral
 3. Sjekke visuelt elektriske koblinger i boksen for evt. problemer

Hvis JA, kontakt OSO eller aut. elektriker for kontroll eller utbedring. Monter el-lokk.

Det tar lang tid før det er varmtvann ved tappested

Som oftest kommer dette av at det er lange rørstrekk (avstand) fra varmtvannsberederen til tappestedet.

Løsning: Montere varmtvann-sirkulasjonsledning eller varmekabel på varmtvannsrør. Alternativt kan ettervarmer (f.eks. OSO NANO) monteres ved tappested. Kontakt aut. installatør.

Det er slag i rørene når varmtvannskran stenges

“Slaget” kommer av en plutselig trykkøkning når armaturen stenges raskt og er helt normalt.

Løsning: Montere et AX ekspansjonskar hvis problemet er plagsomt. Kontakt aut. installatør.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Vi vil gjerne hjelpe. Send oss en henvendelse og vi vil svare deg innen 24 timer.
Du når oss også på telefon +47 32 25 00 00