Feilsøking og ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Sjekk først at alle røranslutninger er korrekt utført.

Gjør deretter følgende:

 1. Åpne en varmtvannskran – la denne stå åpen
 2. Skru blandeventilens justerbare ratt helt mot “+”.
 3. Åpne kaldtvannstilførsel til produktet.

Sjekk at vannet fra den åpne varmtvannskranen flommer fritt, uten avbrudd av luft.

 1. Steng varmtvannskranen.

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Steng inngående kaldtvannstilførsel.
 3. Åpne en varmtvannskran maksimalt – la stå (hindrer vacuum).
 4. Åpne blandeventilen maksimalt mot “+”.
 5. Vri rattet på sikkerhetsventilen ca. 90 grader til åpen posisjon, eller alternativt skru ut separat tømmeplugg. (Avhengig av modell.)

Produktets utgående varmtvannstemperatur til tappestedene i boligen justeres med rattet på blandeventilen. Justering av blandeventilen påvirker ikke temperaturen på varmtvannet i produktet.

For å justere temperaturen:

 1. Vri det justerbare rattet helt mot “+”
 2. Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (se produktets montasjeanvisning)

Produktets termostat er normalt stillbar fra 60-90°C. Termostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst.

For å justere temperaturen:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til. Endring av temperaturinnstilling på termostaten forandrer kun temperaturen på vannet i tanken. Temperatur til tappestedene justeres på blandeventilen. (Se montasjeanvisning.)

Produktets sikkerhetstermostat slår ut ved fare for overoppheting.

Denne resettes ved å:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Trykke inn den røde “RESET”-knappen.

Om termostaten slår ut gjentatte ganger, kontakt installatør.

A. Monter OSO AR – Anoderør på berederen FØR vann påfylles.

B. Still ned temperaturen i varmtvannsberederen til 65 °C. (Aldri lavere enn 65 °C på grunn av faren for bakterievekst)

For å justere temperaturen:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker.
 4. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

A- Monter OSO kalkoppløser på kaldtvannsinntaket

B. Still ned temperaturen i varmtvannsberederen til 65 °C. (Aldri lavere enn 65 °C på grunn av faren for bakterievekst)

For å justere temperaturen:

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker.
 4. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

Feilsøking

Mulig årsak 1: Det er montert trykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på hovedvanninntaket til boligen.Alternativt er kaldtvannstrykket inn i boligen for høyt ila. døgnet.

Løsning: Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og monter / juster trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen. Trykkreduksjonsventilen justeres inn i forhold til ekspansjonskarets fortrykk (vanligvis 5 bar). Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 2: Berederens sikkerhetsventil er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vann.

Løsning: Forsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Hvis ventilen fremdeles renner etter stenging må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 3: Lekkasje ved elektrisk varmeelement. Verifiser ved å:

 1. Bryte elektrisk tilførsel
 2. Skru av lokk foran den elektriske sentralen
 3. Visuelt sjekke om lekkasjen kommer fra varmeelement.

Hvis JA: Skift pakning / varmeelement. Kontakt aut. installatør.

 1. Mulig årsak 1: Strømtilførselen til varmtvannsberederen er brutt.

  Løsning: verifiser at:

  1. Sikringen er på i sikringsskapet
  2. Støpsel fra bereder er plugget inn i veggkontakt
  3. Jordfeilbryter ikke har slått ut i sikringssskapet

  Mulig årsak 2: Den elektriske termostaten har slått ut på sikkerhetsfunksjon.

  Løsning: Trykk inn “RESET” knapp på sikkerhetstermostat.

  1. Koble fra strømtilførselen.
  2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
  3. Trykke inn den røde “RESET”-knappen.

  Mulig årsak 3: Det elektriske varmeelementet er defekt.

  Løsning: skift varmeelement. Kontakt aut. installatør.

  Mulig årsak 4: Lekkasje på varmtvannsrør i boligen. Verifiser ved å:

  1. Stenge blandeventilen
  2. Vente 3 timer mens berederen varmer vann
  3. Kjenne på blandeventilen om den er varm. Hvis JA, er det lekkasje på varmtvannsrør eller annen lekkasje.

  Løsning: kontakt aut. installatør.

Sannsynlig årsak er at det er mye forbruk av varmtvann i boligen. (Dersom berederen er problemet er det ikke varmtvann.)

Løsning 1: Juster opp temperatur på termostaten til 80°C.

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

Løsning 2: Bytt til en større OSO varmtvannsbereder. Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 1: Blandeventilen på bereder er stilt på for lav temperatur.

Løsning: juster opp temperatur på blandeventilen:

 1. Vri det justerbare rattet helt mot “+”
 2. Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (se produktets montasjeanvisning)

Mulig årsak 2: Elektrisk termostat er stilt på for lav temperatur.

Løsning: Juster opp temperatur på termostaten til 80°C.

 1. Koble fra strømtilførselen.
 2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
 3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.

Mulig årsak 3: Det er overslag i kran(er) fra kaldtvann til varmtvann (Plutselig kaldt- eller varmtvann i kran).

Løsning: kontakt aut. installatør.

Mulig årsak er feil på berederens elektriske anlegg og verifiseres ved å:

 1. Bryte elektrisk tilførsel
 2. Skru av el-lokk foran elektrisk sentral
 3. Sjekke visuelt elektriske koblinger i boksen for evt. problemer

Hvis JA, kontakt OSO eller aut. elektriker for kontroll eller utbedring. Monter el-lokk.

Som oftest kommer dette av at det er lange rørstrekk (avstand) fra varmtvannsberederen til tappestedet.

Løsning: Montere varmtvann-sirkulasjonsledning eller varmekabel på varmtvannsrør. Alternativt kan ettervarmer (f.eks. OSO NANO) monteres ved tappested. Kontakt aut. installatør.

"Slaget" kommer av en plutselig trykkøkning når armaturen stenges raskt og er helt normalt.

Løsning: Montere et AX ekspansjonskar hvis problemet er plagsomt. Kontakt aut. installatør.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Vi vil gjerne hjelpe. Send oss en henvendelse og vi vil svare deg innen 24 timer.
Du når oss også på telefon +47 32 25 00 00 

Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

 1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
 2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
 3. Korrekte produkter levert til rett tid
 4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no