Languages:

OSO > Artikler

ErP Lovgivningen – en praktisk innføring

ErP lovgivningen (Energy-related Products) er et viktig verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energi-effektivisering innen 2020, et delmål på vei til et nullutslippssamfunn.

ErP omfatter bl.a. varmtvannsberedere, energikilder og styringssystemer for varmeanlegg, og alle produsenter er lovpålagt å følge ErP for å kunne omsette produkter på det Norske markedet. Første fase av lovgivningen trådte i kraft 26.09.2015, og andre fase trer i kraft 26.09.2017. ErP medfører store endringer for design, energieffektivitet og temperaturstyring av varmtvannsberedere.

ErP lovgivningen består av to direktiver:

 1. Energimerkedirektivet medfører at alle varmtvannsberedere skal merkes i henhold til produktets energieffektivitet, fra 26.09.2017 fra A til F. Dette skal gi installatører og sluttbrukere muligheten til å sammenligne energieffektivitet på en enhetlig måte, og velge det mest energibesparende produktet.
 2. Økodesigndirektivet for varmtvannsberedere vil medføre at produkter som ikke møter minimumskrav til energieffektivitet, ikke kan CE merkes av produsent etter 26.09.2017. Verdikjeden står fritt til å omsette og installere produkter produsert før 26.09.2017 på markedet for å hindre enhver fare for ukurans.
   

Varmtvannsberedere vil påvirkes på forskjellige måter avhengig av en rekke faktorer, først og fremst hvorvidt de er direkte elektrisk oppvarmet eller indirekte oppvarmet fra en energikilde. Felles for alle produkter er at de fra 2015 skal være utstyrt med et energimerke iht. energimerkedirektivet. I praksis finnes det fire forskjellige merkinger:

 • Elektrisk bereder
 • Indirekte oppvarmet bereder
 • Solar bereder
 • Varmepumpebereder
   

Merkingen gir følgende informasjon:

 • Leverandørens navn og produktbenevningen)
 • Tappeprofilen produktet tilfredsstiller (3XS til XXL)
 • Energieffektivitet for produktet (A – G)
 • Støynivå (YZ dB) for el.-, solar og varmepumpeberedere (VP; både utvendig og innvendig av boligen)
 • Strømforbruk pr. år i kWh/a eller GJ/a (Sol / VP bereder à tre forskjellige klimasoner basert på typisk bruk)
 • Hvorvidt produktet har mulighet for å nyttiggjøre seg av to-tariff strømpriser (VP og direkte el. bereder)

DIREKTE ELEKTRISKE BEREDERE:

Direkte elektrisk oppvarmede beredere vil klassifiseres opp mot en tappeprofil – en serie med spesifiserte forbruksmønstre som skal simulere «normal» bruk av varmtvann i forskjellige husholdninger. Basert på hvilken tappeprofil produktet klarer å levere varmtvann til, klassifiseres kapasiteten til berederen som XXS – 4XL for relevante volumstørrelser. EU har bestemt at elektrisitet skal klassifiseres som en karbon-intensiv energikilde, og straffer derved elektriske beredere med en energifaktor på 2,5 i beregningen av energieffektivitet. Dette betyr i praksis at en elektrisk bereder aldri vil kunne oppnå en høyere effektivitet en 40 % og derved maksimalt en «C» merking for en 200 L. Produktet er altså tilsynelatende ikke like energieffektiv som andre energikilder. For norske forhold, hvor elektrisitet nesten utelukkende er miljøvennlig vannkraft, er dette åpenbart problematisk. De norske produsentene har forsøkt å endre EU sitt syn på dette, uten å lykkes. Det er et paradoks at lovgivningen derved subsidierer økt bruk av elektrisitet innen en rekke områder, men straffer bruk av elektrisitet som oppvarmingskilde for tappevann.

Det er derfor viktig for installatører å også vurdere andre forhold enn energimerkingen på en bereder når det anbefales hva som faktisk er til det beste for sluttbrukeren mtp. tilgjengelig energikilde og installasjonskostnad.

INDIREKTE OPPVARMEDE BEREDERE:

Indirekte oppvarmede beredere, enten med en intern rørvarmeveksler eller ment for en ekstern platevarmeveksler og energikilde, vil bli energimerket iht. varmetap. Varmetapet måles i Watt, og energieffektivitetsmerke har en minimum og maksimum grense for varmetap relatert til volumet for berederen. Som en følge av dette er det produktets isolasjonsegenskaper som avgjør hvilken rating (A+ – G) for energieffektivitet produktet merkes med. Alle produkter vil få en medfølgende «Technical data fiche» – Produktdatablad – som forklarer energimerket og gir ytterligere informasjon om produktets egenskaper etter standardiserte tester. Dette skal være tilgjengelig på produsentenes websider og medfølge produktet i salg.

Det er nyttig for installatører å forstå hvordan energimerkingen fremkommer for de forskjellige typer produkter, og OSO salgs- og service team står tilgjengelig med informasjon til installatørene når som helst.

Takk for at du velger OSO beredere – vi står til tjeneste!

Andre artikler: