Kundeservice

Feilsøking & FAQ

For lite varmtvann? Renner sikkerhetsventilen? De fleste problemer har enkle forklaringer og løsninger.

Viktig informasjon 
— Super S

OSO bytter den elektriske tilkoblingen på Super S modeller produsert i perioden
01.06.2009 – 31.01.2011.

Garanti

Erfaring, høyteknologisk produksjon og unik sveiseteknologi gjør oss trygge på at vi leverer et kvalitetsprodukt. Vi garanterer derfor den rustfrie trykktanken i 10 år når en fagmann installerer berederen.

1.  Omfang
OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet i en periode på 5 år fra kjøpsdato er; i) produsert i henhold til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material og fabrikasjonsfeil, under forutsetning av at nedenstående betingelser er fulgt. Alle komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 år for den rustfrie trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for Produkter kjøpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjøpte Produktet fra OSO og som er installert av en autorisert rørlegger.
Garanti for produkter som er kjøpt av kommersielle enheter eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres utelukkende av Kjøpsloven og nedenstående forutsetninger og begrensninger for garanti.

2.  Dekning
Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon, eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet. 
Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått, men innenfor den utvidede garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen.
Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav, går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden. 

3.  Forutsetninger
Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet, skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt: 

 • Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter, normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet. 
 • Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
 • Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk, vært i jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. følgende:
  - Klorider  < 75 mg / L*
  - Konduktivitet (EC) ved 25°C  < 230 μS / cm*
  *Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.
 • Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO3). 
 • Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.
 • Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med inst-allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer, må det tappes ned.
 • Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
 • Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper. 
 • Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet, og påfølgende vannlekkasje.

4.  Begrensninger
Garantien dekker ikke:

 • Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold, forsømmelse, misbruk, endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form. 
 • Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
 • Enhver skade forårsaket av frost, overtrykk, overspenning, tørrkoking eller klorbehandling. 
 • Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.
 • Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.
 • Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.
 • Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon, eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet. 
Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått, men innenfor den utvidede garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav, går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden. 

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet, skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt: 

 • Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter, normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet. 
 • Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
 • Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk, vært i jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. følgende:
  - Klorider         < 75 mg / L*
  - Konduktivitet (EC) ved 25°C    < 230 μS / cm*
  *Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.
 • Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO3). 
 • Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.
 • Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med inst-allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer, må det tappes ned.
 • Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
 • Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper. 
 • Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet, og påfølgende vannlekkasje.

Garantien dekker ikke:

 • Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold, forsømmelse, misbruk, endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form. 
 • Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
 • Enhver skade forårsaket av frost, overtrykk, overspenning, tørrkoking eller klorbehandling. 
 • Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.
 • Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.
 • Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.
 • Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

Downloads

Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

 1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
 2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
 3. Korrekte produkter levert til rett tid
 4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no