Languages:

Kundeservice

Feilsøking & FAQ

For lite varmtvann? Renner sikkerhetsventilen? De fleste problemer har enkle forklaringer og løsninger.

Viktig informasjon 
— Super S

OSO bytter den elektriske tilkoblingen på Super S modeller produsert i perioden
01.06.2009 – 31.01.2011.

Garanti

Erfaring, høyteknologisk produksjon og unik sveiseteknologi gjør oss trygge på at vi leverer et kvalitetsprodukt. Vi garanterer derfor den rustfrie trykktanken i 10 år når en fagmann installerer berederen.
Garantiens omfang

1.  Omfang
OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet i en periode på 5 år fra kjøpsdato er; i) produsert i henhold til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material og fabrikasjonsfeil, under forutsetning av at nedenstående betingelser er fulgt. Alle komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 år for den rustfrie trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for Produkter kjøpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjøpte Produktet fra OSO og som er installert av en autorisert rørlegger.
Garanti for produkter som er kjøpt av kommersielle enheter eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres utelukkende av Kjøpsloven og nedenstående forutsetninger og begrensninger for garanti.

2.  Dekning
Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon, eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet. 
Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått, men innenfor den utvidede garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen.
Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav, går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden. 

3.  Forutsetninger
Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet, skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt: 

 • Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter, normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet. 
 • Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
 • Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk, vært i jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. følgende:
  – Klorider  < 75 mg / L*
  – Konduktivitet (EC) ved 25°C  < 230 μS / cm*
  *Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.
 • Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO3). 
 • Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.
 • Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med inst-allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer, må det tappes ned.
 • Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
 • Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper. 
 • Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet, og påfølgende vannlekkasje.

4.  Begrensninger
Garantien dekker ikke:

 • Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold, forsømmelse, misbruk, endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form. 
 • Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
 • Enhver skade forårsaket av frost, overtrykk, overspenning, tørrkoking eller klorbehandling. 
 • Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.
 • Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.
 • Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.
 • Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

Hva garantien dekker

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon, eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet. 
Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått, men innenfor den utvidede garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav, går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden. 

Garantiforutsetninger

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet, skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt: 

 • Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter, normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet. 
 • Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
 • Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk, vært i jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. følgende:
  – Klorider         < 75 mg / L*
  – Konduktivitet (EC) ved 25°C    < 230 μS / cm*
  *Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.
 • Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO3). 
 • Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.
 • Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med inst-allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer, må det tappes ned.
 • Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
 • Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper. 
 • Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet, og påfølgende vannlekkasje.

Garantien dekker ikke

Garantien dekker ikke:

 • Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold, forsømmelse, misbruk, endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form. 
 • Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
 • Enhver skade forårsaket av frost, overtrykk, overspenning, tørrkoking eller klorbehandling. 
 • Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.
 • Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.
 • Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.
 • Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

Downloads

Montasje- og bruksanvisninger (FDV)

Manualer for OSO Charge:

Manualer for bolig og industri:

Manualer for Marine:

 •